Expert Translate

Pisemne

Tłumaczenia pisemne dzielą się na tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione.
 

TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE

Tłumaczenia pisemne zwykłe to standardowy przekład nie wymagający uwierzytelnienia.
Jednostką rozliczeniową w tłumaczeniu pisemnym jest strona obliczeniowa wynosząca 1800 znaków wraz ze spacjami. W przypadku wielu biur, z czego Zlecający częstokroć nie zdają sobie sprawy, jednostkę rozliczeniową stanowi zaledwie 1500 lub mniej znaków ze spacjami. 
 
Liczba stron tłumaczenia to suma stron obliczeniowych tekstu docelowego. Prosimy pamiętać, że wstępna wycena tłumaczenia może różnić się od wyceny końcowej z tego względu, że obliczana jest na podstawie tekstu źródłowego. Wycena wstępna powinna być zatem traktowana jako kwota przybliżona.
Ponadto, płacą Państwo nie za każdą rozpoczętą stronę tłumaczeniową, a jedynie pracę faktycznie wykonaną przez tłumacza!


TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE)

Tłumaczenie przysięgłe to przekład uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty wymagane do przedstawienia w państwowych urzędach lub osobom trzecim, jak np. akt urodzenia czy odpis dyplomu, muszą zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego jako gwarant ich wiarygodności i zgodności z oryginałem.
 
Na każdej stronie tłumaczenia uwierzytelnionego widnieje pieczęć tłumacza przysięgłego, parafa, data oraz numer repertorium. W obliczu prawa stanowią one gwarancję zgodności dokumentu docelowego z dokumentem oryginalnym. Przekład uwierzytelniony, w imię zasady wierności z oryginałem, zawiera także opisy pieczęci, znaków wodnych czy podpisów.
 
Jednostką rozliczeniową w tłumaczeniu pisemnym uwierzytelnionym jest strona obliczeniowa wynosząca 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005).

PROCES TŁUMACZENIOWY

 Wysoką jakość naszych tłumaczeń pisemnych zapewnia kilkuetapowy proces tłumaczeniowy.

  • Zlecany nam tekst jest wpierw analizowany pod kątem tematyki i specjalizacji przez koordynatora tłumaczeń.
  • Następnie przekazany zostaje tłumaczowi specjalizującemu się w danej dziedzinie. Podczas procesu tłumaczeniowego tłumacz, w razie potrzeby, korzysta ze wsparcia:
    • specjalistycznego - wiedzy fachowców z danej dziedziny. Skąd bowiem, dla  przykładu, ma wiedzieć jak oblicza się kąt podchodzenia samolotu do lądowania lub czym są fundusze hedgingowe?
    • wiedzy innych tłumaczy – nasi tłumacze chętnie pomagają sobie nawzajem, gdyż jak mówi powiedzenie – co dwie głowy to nie jedna – i skomplikowane kwestie terminologiczne    lepiej jest rozstrzygać razem.
    • glosariuszy i narzędzi wypracowanych przez cały zespół.
  • Gotowe tłumaczenie wraca do biura, gdzie jest weryfikowane ponownie pod względem poprawności merytorycznej i językowej przez koordynatora tłumaczeń. W razie gdy edycja i formatowanie tekstu sprawia trudność, korzystamy z pomocy naszych informatyków.
  •   Zweryfikowany tekst, zachowując szatę graficzną oryginału, trafia do Zlecającego.

Taki proces tłumaczeniowy zapewnia spójność terminologiczną przekładu i gwarantuje, że  tekst docelowy pozbawiony będzie błędów merytorycznych. Ponadto, co warte jest podkreślenia, konsultacje ze specjalistami oraz weryfikacja przekładu przez innego tłumacza/ koordynatora tłumaczeń wliczona jest w cenę usługi.

Na życzenie Zlecającego, przekłady są przez nas archiwizowane na bezpiecznym serwerze, w katalogu stworzonym dla Państwa firmy

 Oblicz koszt tłumaczenia Sprawdź promocje