Expert Translate

Przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe to przekład uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty wymagane do przedstawienia w państwowych urzędach lub osobom trzecim, jak np. akt urodzenia czy odpis dyplomu, muszą zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego jako gwarant ich wiarygodności i zgodności z oryginałem.
 
Tłumacz przysięgły jest osobą dysponującą wymaganymi uprawnieniami, wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest to także osoba zaufania publicznego, co zobowiązuje go do przestrzegania i ochrony przepisów prawa.
 
Na każdej stronie tłumaczenia uwierzytelnionego widnieje pieczęć tłumacza przysięgłego, parafa, data oraz numer repertorium. W obliczu prawa stanowią one gwarancję zgodności dokumentu docelowego z dokumentem oryginalnym. Przekład uwierzytelniony, w imię zasady wierności z oryginałem, zawiera także opisy pieczęci, znaków wodnych czy podpisów.
 
Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702).
 
Jednostką rozliczeniową w tłumaczeniu pisemnym uwierzytelnionym jest strona obliczeniowa wynosząca 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005).
 
Przykładowe dokumenty wymagające uwierzytelnienia:
 • wypis z KRS                      
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Umowa spółki
 • Akt notarialny
 • Gwarancja bankowa
 • Akt urodzenia
 • Akt ślubu
 • Świadectwa i dyplomy
 • Dokumenty samochodowe
 • Dokumenty celne
 • Świadectwo pracy
 • Dokumenty sądowe


Oblicz koszt tłumaczenia Sprawdź promocje