Expert Translate

Zasady współpracy

ZASADY WSPÓŁPRACY w ramach realizacji usług tłumaczeniowych przez firmę EXPERT

 1. 1. DEFINICJE
  1. Zlecający- osoba fizyczna, jednostka organizacyjna lub osoba prawna zlecająca wykonanie usługi tłumaczeniowej firmie EXPERT
  2. Wykonawca- EXPERT Centrum Językowo-Szkoleniowe z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 5, NIP: 955-186-59-53, REGON: 320114606.
  3. Zlecenie- zlecenie realizacji usługi tłumaczeniowej złożone przez Zlecającego
  4. Dzień roboczy- dzień powszedni, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Strona obliczeniowa- strona tekstu, która określana jest na podstawie statystyki znaków w edytorach tekstów i wynosi: - w tłumaczeniach zwykłych-1800 znaków ze spacjami - w tłumaczeniach przysięgłych 1125 znaków ze spacjami
  6. Formularz Zamówienia Usługi Tłumaczeniowej- formularz dostępny na stronie internetowej Wykonawcy nadsyłany przez Zlecającego w celu zamówienia usługi tłumaczeniowej.
  7. Formularz Zlecenia Usługi Tłumaczeniowej- formularz sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o ustalenia poczynione ze Zlecającym zawierający m.in. opis zamawianych usług, cenę, termin realizacji oraz sposób dostarczenia usługi, będący potwierdzeniem przyjęcia Zlecenia i podstawą jego wykonania
 2. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsze Zasady Współpracy określają warunki realizacji usług tłumaczeniowych świadczonych przez firmę EXPERT.
  2. Zlecenie może zostać zrealizowane na warunkach innych niż określone niniejszymi Zasadami Współpracy na podstawie postanowień umowy zawartej ze Zlecającym w formie pisemnej. Wówczas Zasady Współpracy obowiązują w kwestiach nieuregulowanych umową, a każdorazowo w przypadku rozbieżności pomiędzy Zasadami Współpracy a umowąpierwszeństwo zachowują postanowienia umowy.
  3. Zakres zleconych Wykonawcy usług oraz warunki ich realizacji określone zostaną w Formularzu Zlecenia Usługi Tłumaczeniowej opracowanym przez Wykonawcę.
  4. Składając zlecenie Zlecający oświadcza, iż zapoznał się z Zasadami Współpracy i akceptuje je w całości jako integralną część umowy zawartej z Wykonawcą.
  5. Wykonawca przyjmując zlecenie zobowiązuje się wykonać usługę tłumaczeniową na warunkach określonych Zasadami Współpracy, zachowując należytą staranność oraz uwzględniając obowiązujące przepisy prawa oraz standardy i reguły wykonywania tłumaczeń językowych.
  6. Wykonawca świadczy usługi w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00 chyba, że indywidualne ustalenia ze Zlecającym stanowią inaczej.
 3. 3. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZLECEŃ
  1. W celu zamówienia usługi tłumaczeniowej Zlecający zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia Usługi Tłumaczeniowej, dostępny na stronie internetowej Wykonawcy: www.expert-translate.pl.
  2. W przypadku tłumaczeń pisemnych do formularza, o którym mowa w pkt. 3.1, Zlecający załączy zlecany dokument.. W odpowiedzi na przesłany Formularz Zamówienia, Wykonawca odeśle Zlecającemu wycenę tłumaczenia z zastrzeżeniem, iż ma ona charakter szacunkowy, a ostateczne rozliczenie następuje po wykonaniu usługi w oparciu o ilość stron tekstu docelowego. Wykonawca zastrzega sobie prawo uprzedniego zapoznania się z całością tekstu podlegającego usłudze tłumaczeniowej przed ustaleniem wiążących warunków wykonania zlecenia ujętych w Formularzu Zlecenia Usługi Tłumaczeniowej.
  3. W przypadku gotowości do przyjęcia zlecenia Wykonawca prześle Zlecającemu Formularz Zlecenia Usługi Tłumaczeniowej.
  4. Zlecenie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą łącznego dostarczenia Wykonawcy [osobiście, pocztą lub w formie elektronicznej]:
   1. podpisanego i opatrzonego pieczęcią Zamawiającego Formularza Zlecenia Usługi Tłumaczeniowej.
   2. oraz materiałów przeznaczonych do tłumaczenia, z zastrzeżeniem, iż dostarczenie Wykonawcy Zlecenia winno nastąpić nie później niż do godziny 14:00 danego dnia roboczego. W przypadku późniejszego dostarczenia materiału i podpisanego Zlecenia za dzień złożenia Zlecenia uważa się następny dzień roboczy.
  5. Zlecający zobowiązany jest w każdym przypadku do przesłania drogą pocztową do Wykonawcy lub dostarczenia w inny sposób wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zlecenia Usługi Tłumaczeniowej w ciągu 7 dni od daty złożenia zlecenia.
  6. Zlecenie uważa się za wykonane przez Wykonawcę, jeśli dostarczy on tłumaczenie Zlecającemu w terminie i w sposób określony w formularzu Zlecenia lub w uzgodnionym terminie będzie ono gotowe do odbioru przez Zlecającego, o czym zostanie on powiadomiony drogą mailową.
  7. Zlecający zobowiązuje się odebrać wykonane Zlecenie i potwierdzić jego odbiór oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i w sposób określony w Formularzu Zlecenia Usługi Tłumaczeniowej. W przypadku nieodebrania Zlecenia w ciągu 24 godzin od ustalonego momentu jego odebrania Zlecenie uważa się za wykonane zgodnie z umową.
  8. Potwierdzeniem odbioru wykonanego Zlecenia w odniesieniu do tłumaczeń pisemnych jest:
   1. złożenie przez Zlecającego podpisu na Formularzu Zlecenia Usługi Tłumaczeniowej;
   2. dokument nadania przesyłki – w przypadku dostarczania Zlecającemu Zlecenia pocztą lub pocztą kurierską;
   3. potwierdzenie nadania wiadomości elektronicznej [data i godzina] – w przypadku dostarczania Zlecającemu Zlecenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
 4. 4. ZASADY WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ PISEMNYCH
  1. Podstawą rozliczenia dla tłumaczeń pisemnych jest liczba stron obliczeniowych w tekście docelowym wykonanego tłumaczenia.
  2. Najmniejszą jednostką rozliczeniową w przypadku tekstów obejmujących mniej niż 1800 znaków w tłumaczeniach zwykłych jest jedna strona. W pozostałych przypadkach najmniejszą jednostką rozliczeniową jest jedna dziesiąta strony.
  3. Najmniejszą jednostką rozliczeniową w przypadku tekstów obejmujących mniej niż 1125 znaków w tłumaczeniach przysięgłych jest jedna strona. W pozostałych przypadkach najmniejszą jednostką rozliczeniową jest połowa strony
  4. Tłumaczenia pisemne zwykłe realizowane są w następujących trybach: a) tryb standardowy- do 5 stron dziennie b) tryb pilny- od 6 do 10 stron dziennie c) tryb ekspresowy- od 11 do 18 stron dziennie Do biegu terminu wliczany jest dzień przyjęcia Zlecenia, o ile nastąpi ono do godziny 14.00. Tryby dla tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych określane są zawsze w drodze indywidualnych ustaleń między Zlecającym a Wykonawcą.
  5. W przypadku znacznej objętości tekstu zleconego do tłumaczenia w trybie ekspresowym lub pilnym Wykonawca zastrzega sobie prawo podzielenia go między tłumaczy i jednocześnie zapewnia tłumacza koordynującego w celu zapewnienia jednolitości terminologii i spójności tekstu.
  6. W przypadku, gdy na podstawie odrębnych uzgodnień Stron Zlecenie realizowane jest: a) w dni nie będące Dniami Roboczymi cena za tłumaczenia pisemne ulega podwyższeniu o 100%; b) na ten sam Dzień Roboczy, w którym Zlecenie zostało przyjęte do realizacji, bez względu na liczbę stron oraz tryb wykonania zlecenia, cena za tłumaczenia pisemne określona w cenniku ulega podwyższeniu o 100%. c) z oryginału w formacie nieedytowalnym (np. Flash, zablokowany dokument PDF),cena określona w cenniku ulega podwyższeniu o 20%; d) z oryginału o niskiej jakości (rękopis, słabo widoczny skan), cena za tłumaczenia pisemne określona cenniku ulega podwyższeniu o 20%;
  7. Zlecenia wykonywane w trybie standardowym są przekazywane Zlecającemu do godziny 18:00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia, o ile Strony nie uzgodniły inaczej.
  8. Wykonane tłumaczenie przekazywane jest Zlecającemu w terminie oraz w formie wskazanej w Formularzu Zlecenia .
  9. W przypadku opóźnień w wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zlecającego o opóźnieniu, wskazując przyczynę i określając nowy termin wykonania usługi. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku niezależnych od niego czynników takich jak np. awarie lub przeciążenia łączy elektronicznych, przerwy w dostawie prądu czy działanie siły wyższej
 5. 5. ZASADY WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ USTNYCH
  1. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony do ustalonej godziny zakończenia zlecenia i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu). W przypadku gdy zlecenie okaże się być dłuższe niż planowane i tłumacz wyrazi zgodę na przedłużenie swojej pracy, obowiązują ceny zgodne z Cennikiem.
  2. W przypadku tłumaczeń ustnych poza miejscem zamieszkania tłumacza Zlecający ponosi koszty jego przejazdu, zakwaterowania i posiłków na miejscu tłumaczenia, chyba że Strony postanowią inaczej.
  3. W przypadku gdy Zlecający nie skorzysta z usług tłumacza na miejscu wykonywanego Zlecenia, nie jest on zwolniony z obowiązku zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za zamówioną usługę.
  4. Jeśli tłumaczenie ustne wykonywane jest w dzień nie będący Dniem Roboczym lub w porze nocnej, tzn. w godzinach od 20:00 do 6:00 rano, koszt wykonania usługi wzrasta o 100%.
  5. W przypadku tłumaczeń ustnych Zlecający jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy materiały niezbędne do poprawnego wykonania tłumaczenia. W przeciwnym przypadku Wykonawca ma prawo odmówić wykonania Zlecenia.
 6. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Wykonawca zobowiązuje się dołożyćwszelkich starań, aby usługi tłumaczeniowe były wykonywane zgodnie z zasadami sztuki przekładu.
  2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wykonaniu usługi tłumaczeniowej, powstałe na skutek niejasności bądź błędów w tekście źródłowym.
  3. W przypadku usług tłumaczeniowych obejmujących zakresem specjalistyczne słownictwo lub wymagających specjalistycznych korekt, Zlecający zobowiązuje się zapewnić specjalistyczne konsultacje w celu wyjaśnienia niejasności merytorycznych bądź terminologicznych dotyczących zlecenia. Jeśli dane wątpliwości nie zostaną wyjaśnione przez Zlecającego, odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się jedynie do poprawności językowej wykonywanego Zlecenia.
  4. Zlecającemu przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w stosunku do otrzymanego przekładu. Reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w ciągu 7 dni roboczych od daty odebrania tłumaczenia. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia bez pobierania dodatkowych opłat.
  5. Wszelkie zgłoszenia po upływie 7 dni od daty odebrania wykonanego zlecenia, będą traktowane jako zlecenie oddzielnej usługi tłumaczeniowej oraz wyliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  6. Tłumaczenia w trybie pilnym oraz ekspresowym nie podlegają standardowym warunkom gwarancji. Zlecający usługę tłumaczeniową w trybie pilnym bądź ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Jednakże Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia, zgłoszonych w terminie do 7 dni od dnia odebrania tłumaczenia, jeśli uzna je za zasadne.
  7. W każdym przypadku odpowiedzialność materialna Wykonawcy ograniczona jest do wartości zlecenia.
 7. 7. CENNIK I PŁATNOŚĆI
  1. Koszt tłumaczenia pisemnego obliczany jest na podstawie ilości stron obliczeniowych tekstu w języku docelowym i obowiązującego cennika bądź wyceny indywidualnej.
  2. Koszt sprawdzenia i korekty gotowego przekładu wynosi 50% ceny tłumaczenia w określonym trybie.
  3. Zasady płatności inne niż wskazane w pkt 7.1 i 7.2 mogą określać warunki odrębnych umów.
  4. O ile umowa nie określa innych zasad płatności, Zlecający zobowiązany jestzapłacić za wykonanie zleconej usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy wskazany na rachunku.
  5. W przypadku przekroczeniaterminu płatności, o którym mowa w pkt 7.4 Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 0,5% wartości Zlecenia za każdy dzień zwłoki
  6. W przypadku dużych zleceń lub stałej współpracy istnieje możliwość negocjowania cen.
  7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem realizacji usługi tłumaczeniowej.
  8. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Wykonawcy do chwili uregulowania płatności przez Zlecającego. Z chwilą uregulowania należności Wykonawca przenosi na Zlecającego nieodpłatnie, na zasadzie wyłączności całość praw autorskich majątkowych do dokonanego tłumaczenia.
 8. 8. KLAUZULA POUFNOŚCI
  1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji usług tłumaczeniowych oraz do wykorzystywania ich wyłącznie dla realizacji celów związanych z realizacją zlecenia.
  2. Dane osobowe zawarte w przesłanych formularzach wykorzystywane są jedynie do realizacji zlecenia.
 9. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad Współpracy oraz cennika usług.
  2. Aktualnie obowiązujące Zasady Współpracy oraz cennik zamieszczone są na stronie internetowej Wykonawcy: www.expert-translate.pl ze wskazaniem daty, od której obowiązują.
  3. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego dokumentu zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
Oblicz koszt tłumaczenia Sprawdź promocje